Біліктілікке ?ойылатын талаптар, Басшыларды?, мамандарды? ж?не

15.08.2015

Басшыларды?, мамандарды? ж?не та?и так бас?а ?ызметшілер лауазымдарыны? біліктілік ани?тамалы?и Астана 2010
Біліктілікке ?ойылатын талаптар

I санатта?и інженер-програміст: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари про?у орнынан кейінгі) білім. II санатта?и інженер-програміст ?ызметінде ж?мис стажы кемінде 2 жыл болуы тиіс.

II санатта?и інженер-програміст: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари про?у орнынан кейінгі) білім. санаты жо? інженер-програміст ?ызметіндегі ж?мис стажы кемінде 3 жыл болуы тиіс.

Інженер-програміст: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари про?у орнынан кейінгі) білім. ж?мис стажы талап етілмейді немесе тиісті маманды? (біліктілік) бойынша орта техникалы? ж?не до?сіптік (орта арнайы, орта до?сіптік) білім ж?I санатта?и технік ?ызметіндегі ж?мис стажы кемінде 3 жыл болуы тиіс.

Інженер-технолог (технолог)

Лауазымды? міндеттері. Жобалауды автоматтандыру ??ралдарын ?олдана отырып, прогрессивтік технологиялы? процестерді ?зірлейді ж?не прогрессивтік технологиялы? процесстерін, жабды?ти? ж?не технологиялы? жабды?тауды, автоматтандыру ж?не механикаландыру ??ралдарын, до?сіпорын ши?аратын ?німге ?ндірісті? про?тайли режимдерін ж?не ?ндірісті б?секелес ?німмен ж?не они дайындау?а арнал?ан материалды? ж?не е?бек ши?ындарын ?ыс?артуды ?амтамасыз єте отырып, ж?мысты? до?рделілігі бойынша барлы? т?рлерін ендіреді. Ж?мысты орындау т?ртібін ж?не б?лшектерді ??деу мен б?йымдарды жинауды? операциялы? ба?ытын белгілейді. Жабды?ти орналастыру, ж?мис орындарын техникалы? спека?тандиру ж?не ?йымдастыру жоспарын жасайды, жабды?ти? ?ндірістік ?уатын ж?не іске ?осылуын есептейді. Уа?ытты? (?німділік) техникалы? негізделген нормаларын, желілік ж?не торапты? кестелерін ?зірлеуге, б?йымдарды? конструкцияларын технологиялы??а ая?тау?а ?атысады, материалды? ши?ындарды? нормативтерін (шикізатты?, материалдарды?, ??ралдарды?, технологиялы? жылуды?, энергияны? ши?ыс нормаларын) жобаланатын технологиялы? процестерді? экономикалы? тиімділігін есептейді. Технологиялы? нормативтерді, н?з?аули?тарды, жинау схемаларын, ба?ыт карталарын, техникалы? де?гейдегі ж?не сапада?и ?німні? картасын ж?не технологиялы? ??жаттаманы ?зірлейді, ?ндірісті? технологиялы? процестері мен режимдерін т?зетуге байланысты техникалы? ??жаттама?а ?згеріс енгізеді. ?зірленген ??жаттаманы до?сіпорынны? б?лімшелерімен келіседі. Технологияда до?зделген арнайы оснастиканы, ??ралдарды ж?не икемдеулерді жобалау?а арнал?ан техникалы? тапсырманы, стандартты? емес жабды?ти, автоматтандыру ж?не механикаландыру ??ралдарын ши?ару?а арнал?ан техникалы? тапсырманы ?зірлейді. Бас?ару ба?дарламаларын (ЧПУ жабды? ?шін) ?зірлеуге, ?зірленген ба?дарламаларды іске ?осу?а, оларды пісі?тау барысында т?зетуге, ба?дарламалармен ж?мис ж?ргізу ж?ніндегі н?з?аули?ти жасау?а ?атысады. Патенттік зерттеулер ж?ргізеді ж?не техниканы? ж?не технологияны? жобаланатын объектілеріні? техникалы? де?гейіні? до?рсеткіштерін ай?ындайды. Жа?а технологиялы? процестерді игеру ж?не оларды ?ндіріске ендіру ж?нінде эксперименттік ж?мыстарды ж?ргізуге, ойлап табулар?а ж?не ?нерк?сіптік ?лгілерге ?тінімдер жасау?а, сондай-а? е?бекті ?йымдастыруды жетілдіру, пані?а техниканы ендіру ба?дарламаларын, ?ндірістік ?уатты уа?тили игеру, технологияны жетілдіру бойынша ?йымды?-техникалы? іс-шараларды ?зірлеуге ?атысады ж?не оларды? орындалуын ба?ылайды. Цехтарда технологиялы? т?ртіпті? ж?не технологиялы? жабды?ти д?рыс пайдалануды? са?талуына ба?ылауды ж?зеге асырады. ?ндіріс технологиясы саласында алди??и ?атарлы отанды? ж?не шетелдік т?жірибені зерделейді, материалдарды? ж?мсалуын ?ыс?арту?а, до?п е?бек сі?іруді т?мендетуге, е?бек ?німділігін арттыру?а ба?ыттал?ан ?ндірісті? тиімділігін арттыру ж?ніндегі іс-шараларды ?зірлейді ж?не оларды іске асыру?а ?атысады. А?ауди? ж?не т?менгі сапада?и ж?не нашар?рыпта?и ?нім ши?аруды? себептерін талдайды, оларды? алдын алу ж?не жою ж?ніндегі іс-шараларды ?зірлеуге, сондай-а? до?сіпорын ши?аратын ?німге т?скен рекламацияларды ?арау?а ?атысады.?німді техникалы? ба?ылау ж?не сынау ?дістерін ?зірлейді. Патенттік ж?не лицензиялы? паспорттарды, ойлап табулар?а ж?не ?нерк?сіптік ?лгілерге арнал?ан ?тінімдерді жасау?а ?атысады.?ндіріс технологиясын жетілдіру ж?ніндегі рационализаторлы? ?сынысты ?арайды ж?не оларды пайдалануды? тиімділігі туралы ?орытынды береді.

^ Білуге тиіс: ?ндірісті технологиялы? дайындау ж?ніндегі ?аулыны, ?кімді, б?йры?тарды, ?дістемелік ж?не нормативтік материалдарды;технологиялы? процес жобаланатын б?йымдарды? конструкциясын ж?не ?німні? ??рамын; до?сіпорын ?німіні? ?ндірістік технологиясын, до?сіпорынны? техникалы? даму перспективаларын; ?ндірісті? технологиялы? процестерін ж?не режимдерін жобалау ж?йелерін ж?не ?дістерін; негізгі технологиялы? жабды?ти ж?не вони? ж?мис істеу ?а?идаттарын; жобаланып отыр?ан е? жа?си отанды? ж?не шетелдік технологияны? техникалы? сипаттамаларын ж?не экономикалы? до?рсеткіштерін;

?ндірісті? ?лгі технологиялы? процестерін ж?не режимдерін; шикізат?а, материалдар?а, дайын ?німге ?ойылатын техникалы? талаптарды;стандарттарды ж?не техникалы? талаптарды;шикізат, материалдар, отын, енергія ши?ысыны? нормативтерін;а?ауларды? т?рлерін ж?не вони? алдын алуды? т?сілдерін;автоматтандырыл?ан жобалау ж?йелеріні? негіздерін;патенттік зерттеулер ж?ргізу т?ртібін ж?не ?дістерін; ойлап табу негіздерін;техніка ж?не технологія объектілеріні? техникалы? де?гейін талдау ?дістерін;есептеу техникасыны?, коммуникацияларды? ж?не байланысты? ?азіргі заман?и ??ралдарын;технологиялы? процестерді жобалау кезінде е?бекті ?йымдастыруды? негізгі талаптарын; техникалы? ??жаттаманы ?зірлеу ж?не ресімдеу бойынша бас?ару материалдарын; алди??и ?атарда?и отанды? ж?не шетелдік до?сіпорындарды? прогрессивтік ?ндіріс технологиясыны? оси ?нім саласында?и т?жірибесін;экономиканы? негіздерін; ?ндірісті ?йымдастыруды білуі тиіс.

^ Біліктілікке ?ойылатын талаптар.

I санатта?и інженер-технолог: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари про?у орнынан кейінгі) білім. II санатта?и інженер-технолог ?ызметінде ж?мис стажы кемінде 2 жыл болуы тиіс.

II санатта?и інженер-технолог: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари про?у орнынан кейінгі) білім. санаты жо? інженер-технолог ?ызметіндегі ж?мис стажы кемінде 3 жыл болуы тиіс.

Інженер-технолог: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари про?у орнынан кейінгі) білім. ж?мис стажы талап етілмейді немесе тиісті маманды? (біліктілік) бойынша орта техникалы? ж?не до?сіптік (орта арнайы, орта до?сіптік) білім ж?I санатта?и технік ?ызметіндегі ж?мис стажы кемінде 3 жыл болуы тиіс.

Інженер-электроншы

Лауазымды? міндеттері. Электронды? жабды?ти? техникалы? д?рыс, ?здіксіз пайдаланылуын ?амтамасыз етеді. Жабды? ж?мысыны?, техникалы? ?ызмет до?рсетуді? ж?не ж?ндеуді? перспективалы? ж?не а?ымда?и жоспарлары мен кестелерін ?зірлеуге, они пайдалануды жа?сарту ж?не электронды? техниканы пайдалануды? тиімділігін арттыру ж?ніндегі іс-шараларды ?зірлеуге ?атысады. Электронды? есептеу машиналарын ж?мис?а дайындауды, жекелеген ??рив?ылар мен тораптарды техникалы? тексеруді ж?зеге асырады, жабды?ти? электронды? элементтеріні? параметрлері мен сенімділігін ба?ылайды, а?ауларды уа?тили ани?тау ма?сатында сина?тан ?ткізіп тексеру ж?ргізеді, оларды жояды. Электронды? есептеу машиналарыны?, радиоэлектронды? аппаратураны? ж?не жекелеген ??рив?ылар мен тораптарды? элементтері мен блоктарын ретке келтіреді. Электронды? техніка?а техникалы? ?ызмет до?рсетуді ?йымдастырады, они? ж?мис істеу жа?дайын, ?тымды пайдалануды, профилактикалы? ж?не а?ымда?и ж?ндеуді ?амтамасыз етеді. Бекітілген ??жаттама?а з?йкес ж?ндеу ж?мыстарын уа?тили ж?не сапалы орындау ж?нінде шаралар ?абылдайды. Электронды? жабды?ти ж?ндеуді ж?не сина?тан ?ткізуді, пайдалану ж?ніндегі н?з?аули?ти? са?талуын ба?ылауды, они техникалы? до?туді ж?зеге асырады. Электронды? жабды?ти? техникалы? жай-до?йін тексеруге, профилактикалы? тексеруді ж?не а?ымда?и ж?ндеуді ж?ргізуге, вони до?рделі ж?ндеуден ?абылдау?а, сондай-а? пайдалану?а пані?адан енгізілген электронды? жабды?ти ?абылдау?а ж?не мо?геруге ?атысады. Электронды? есептеу машиналарыны? техникалы? м?мкіндіктерін ке?ейту, есептеу кешендерін жасау ма?сатында олар?а ?осымша сирт?и ??рив?ыларды ?осу м?мкіндіктерін зерделейді. Электронды? жабды?ти пайдалану до?рсеткіштеріні? есебін ж?ргізеді ж?не талдайды, они? ж?мис режимін ж?не пайдалану талаптарын зерделейді, электронды? жабды?ти пайдалану ж?не техникалы? ?ызмет до?рсету ж?ніндегі нормативтік материалдарды ?зірлейді. Электронды? жабды??а ж?не про?ан ?осал?и б?лшектерге, ж?ндеуге арна?ан техникалы? ??жаттама?а ?тінімдер, ж?мис туралы есептер жасайды. Электронды? техниканы ?осал?и б?лшектермен ж?не материалдармен уа?тили ?амтамасыз етуді ба?ылауды ж?зеге асырады, радиоэлектронды? аппаратураны са?тауды ?йымдастырады.

^ Білуге тиіс: электронды? жабды?ти пайдалану ж?не ж?ндеу м?селелері ж?ніндегі ?аулыларды, ?кімдері, б?йры?тарды, ?дістемелік ж?не нормативтік материалдарды; жабды?ти? техникалы? пайдалану сипаттамаларын, конструкциялы? ерекшеліктерін, ма?сатын ж?не ж?мис режимін, они техникалы? пайдалану ережелерін; а?паратты автоматты т?рде ??деу технологиясын; форма?а келтірілген ба?дарламалау тілдерін; техникалы? а?парат тасымалдауыштарды? т?рлерін; ?олданылып ж?рген санау ж?йелерін, шифрларды ж?не кодтарды, стандартты ба?дарламалар мен командаларды; математикалы? ?амтамасыз цю ж?не ба?дарламалау негіздерін; ж?мысты? перспективалы? ж?не а?ымда?и жоспарларын (кестелерін) ж?не оларды? орындалуы туралы есептілік жасау т?ртібін ?зірлеу ?дістерін; ж?ндеу ?ызметін до?рсетуді ?йымдастыру; электронды? жабды?ти пайдалануды? ж?не техникалы? ?ызмет до?рсетуді? алди??и ?атарда?и отанды? ж?не шетелдік т?жірибелерін; электронды? жабды??а, що ?осал?и б?лшектерге, ж?ндеу ж?ргізуге ж?не бас?а техникалы? ??жаттама?а ?тінімдер жасау т?ртібін; економіка, е?бекті ?йымдастыру ж?не ?ндірісті ?йымдастыру негіздерін;е?бек ?ор?ау ережелерін ж?не нормаларын білуі тиіс.

^ Біліктілікке ?ойылатын талаптар.

I санатта?и інженер-электроншы: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари?у орнынан кейінгі) білім. II санатта?и інженер-электроншы ?ызметінде ж?мис стажы кемінде 2 жыл болуы тиіс.

II санатта?и інженер-электроншы: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари?у орнынан кейінгі) білім. санаты жо? інженер-электроншы ?ызметіндегі ж?мис стажы кемінде 3 жыл болуы тиіс.

Інженер-электроншы: тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари?у орнынан кейінгі) білім. ж?мис стажы талап етілмейді немесе тиісті маманды? (біліктілік) бойынша орта техникалы? ж?не до?сіптік (орта арнайы, орта до?сіптік) білім ж?I санатта?и технік ?ызметіндегі ж?мис стажы кемінде 3 жыл болуы тиіс.

^ Інженер-енергетик (енергетик)

Лауазымды? міндеттері. Энергетикалы? жабды?ти єси? электрлік ж?не жылу желілеріні?, ауа ??бырлары мен газ ??бырларыны? ?здіксіз ж?мис істеуін, д?рыс пайдалануды, ж?ндеуді ж?не жетілдіруді ?амтамасыз етеді. ?ндірісті? жылу энергетикалы? ресурстар?а ?ажеттілігін ай?ындайды, энергиялы? шаруашылы?тарды техникалы? ?айта спека?тандыруды?, дамытуды?, энергиямен жабды?тау ж?йесін ?айта ??ру мен жетілдіруді? ?ажетті негіздерін дайындайды. Энергиялы? шаруашылы?ти пайдалану?а ?ажетті жабды?ти, материалдарды, ?осал?и б?лшектерді сатып алу?а арнал?ан ?тінімдерді жасайды, енергія ресурстарын ?немдеу, до?сіпорын б?лімшелеріні? электрге, жылу?а ж?не энергияны? бас?а т?рлеріне ?ажеттіліктері бойынша іс-шараларды? ?ажетті негіздемелерін есептеуді орындайды, оларды ж?мсау нормаларын, оларды? енергія?а ?ажеттіліктерін ши?ара отырып, до?сіпорын б?лімшелеріні? ж?мис режимін ?зірлеуге ?атысады. Жылу ж?не энергияны? бас?а т?рлеріні? ши?ыс нормаларыны? са?талуын ба?ылайды. Енергія ж?йесіні? е? до?п іске ?осылу са?аттарында энергетикалы? ж?ктемелерді т?мендету кестесін жасайды ж?не оларды? до?сіпорынны? б?лімшесі ?шін ай?ындал?ан м?лшері шегінде орындалуын ?амтамасыз етеді, до?сіпорын?а орнатыл?ан энергетикалы?, электрлік ж?не табі?атты ?ор?ау ??рив?ыларын паспорттауды ж?ргізеді. Энергетикалы? ?ондыр?ылар мен желілерді ?нерк?сіптік сина?тан ?ткізуге ж?не ?абылдап алу?а, энергетикалы? жабды?ти? апатты? себептерін ?арау?а ?атысады ж?не оларды? алдын алу, ?ауіпсіз е?бек жа?дайларын ??ру бойынша іс-шаралар ?зірлейді. Релейлік ?ор?ау ж?не автомат ??ралдарын тексеруді ж?не сина?тан ?ткізуді ?йымдастырады. До?сіпорында ?олданылатын ба?ылау-?лшеу, электрлік техникалы? ж?не жылу техникалы? ??ралдарына техникалы? ?пекла?алауды ж?зеге асырады, сондай-а? ?ысыммен ж?мис жасайтын ?азандарды?, ??бырларды, бо ж?не ысты? суди? труба ??бырларын, мемлекеттік ?пекла?алау органдарыны? пайдалану?а ?абылдау?а, тексеруге ж?не растау?а арнал?ан електр ?ондыр?ыларын ж?не енергія шаруашылы?ыны? бас?а объектілерін дайындауды ?амтамасыз етеді. Енергія жабды?ин ж?не електр желілерін пайдалану, техникалы? ?ызмет до?рсету ж?не ?пекла?алау ж?ніндегі н?з?аули?тарды? са?талуын ба?ылауды ж?зеге асырады. Энергетикалы? жабды??а арнал?ан стандарттарды ж?не техникалы? талаптарды ?зірлеуге ж?не ендіруге ?атысады. Мердігерлік ?йымдармен жабды?ти ж?ндеуге арнал?ан шарттар жасау ?шін ?ажетті материалдар дайындайды. Енергія жабды?ыны? до?рделі ж?не бас?а ж?ндеуден ?ткізуді? орындалуын ба?ылайды. Алди??и ?атарда?и отанды? ж?не шетелдік т?жірибені зерделейді ж?не т?сіндіреді. Энергиялы? ?ондыр?ылар мен желілерді пайдалану ж?не ж?ндеу кезінде е?бек ?ор?ау ережелері мен нормаларыны? са?талуын ?амтамасыз етеді. Бекітілген нысандар мен?рсеткіштер бойынша есептілікті дайындайды.

^ Білуге тиіс: энергетикалы? жабды?ти ж?не коммуникацияларды пайдалану ж?ніндегі ?аулыны, ?кімді, б?йры?тарды, ?дістемелік ж?не нормативтік материалдарды; энергетикалы? шаруашылы?ти ?йымдастыруды; до?сіпорынны? техникалы? даму перспективаларын; техникалы? сипаттамаларды, ??растыру ерекшеліктерін, ж?мис режимдерін ж?не энергетикалы? жабды?ти техникалы? пайдалану ережесін; жоспарлы-алдын ала ж?ндеу ж?не жабды?ти тиімді пайдалану ж?йесін; ж?ндеу ж?мыстарын ?йымдастыруды ж?не технологиясын; энергетикалы? жабды?ти б?лшектеу, реттеу, іске ?осу ж?не ж?ндеу ?дістерін; енергія ресурстарына, жабды??а, материалдар?а, що ?осал?и б?лшектерге, ??ралдар?а арнал?ан ?тінімдерді жасау т?ртібін; жабды?ти ж?ндеуге ?ткізу ж?не ж?ндеуден кейін ?абылдау ережесін; до?сіпорын ?німі ?ндірісі технологиясыны? негіздерін; энергетикалы? жабды?ти пайдалану, ж?ндеу ж?не жетілдіру кезінде е?бекті ?йымдастыру талаптарын; энергетикалы? жабды?ти пайдалану ж?не ж?ндеу бойынша алди??и ?атарда?и отанды? ж?не шетелдік т?жірибені; економіка, ?ндірісті ?йымдастыру, е?бек ж?не бас?ару негіздерін; е?бек?намасыны? негіздерін; е?бек ?ор?ау ережелерін ж?не нормаларын білуі тиіс.

^ Біліктілікке ?ойылатын талаптар. Тиісті маманды?и бойынша жо?ари (жо?ари?у орнынан кейінгі) білімі ж?не маман лауазымында маманды?и бойынша кемінде 3 жыл ж?мис стажы немесе тиісті маманды?и бойынша орта техникалы? ж?не до?сіптік (орта арнайы, орта до?сіби) білімі ж?не маманды?и бойынша лауазымдарда кемінде 5 жыл ж?мис стажы болуы тиіс.

??рылымдар мен ??рылыстарды инвентаризациялау

ж?ніндегі інженер

^ Лауазымды? міндеттері. Мемлекеттік ?пекла?алау?а жататын ?ндірістік ж?не азаматты? ??рылымдар мен ??рылыстарды? ??рами мен техникалы? жа?дайын ??жаттамасын ?зірлейді, ??рылымдар мен ??рылыстарды? орналасуы, ??рами, техникалы? жа?дайында?и фактілік ?згерістермен байланысты т?зетулер енгізілуін ж?йелі т?рде ба?ылауды ж?зеге асырады. Мемлекеттік баж салы?и мен ?зге де мемлекеттік ма?саттарда?и салы? салу ма?сатында ??рылымдар єп ??рылыстарды? ??нын ба?алауды ж?зеге асырады. Жа?адан ??рив?ан ??рылымдар мен ??рылыстарды ?абылдау?а, сондай-а? ??рылымдар мен ??рылыстарды? техникалы? жа?дайымен байланысты авариялар мен жазатайым про?і?аларды тергеп-тексеруге ?атысады. Геодезиялы? ж?не ?лшеу ??ралдарыны? до?мегімен ??рылымдар мен ??рылыстарды? техникалы? ку?ландыруды, зерттеуді, жоспарлы ?лшеулерді ж?ргізеді, оларды? н?тижелері бойынша графикалы? ж?не т?сіндіру материалдарын даярлайды. ??рылымдар мен ??рылыстарды? техникалы? жа?дайын ж?не ??нын ба?алау туралы актілер жасайды, дала ж?мыстары журналын ж?ргізеді. ??рылымдар мен ??рылыстарды? есебін ж?зеге асырады, есеп объектілеріні? тізілімін ж?ргізеді, сондай-а? белгіленген статистикалы? есептілікті жасайды. Есептеу объектілеріне инвентарлы? істерді ?алыптастырады, техникалы? паспорт жасайды, оларды м?ра?ат?а са?тау ?шін дайындайды. ??рылымдар мен ??рылыстарды? техникалы? паспорттарынан, экспликациялар мен тізілімдерден до?шірмелер береді. За?ди ж?не жеку?л?алар?а ??рылымдар мен ??рылыстарды техникалы? инвентаризациялау ж?не тіркелімдер м?селелері ж?нінде, м?мілелер жасау, меншік иелеріні? ???и?тари мен міндеттемелері ж?нінде консультациялар береді.

^ Білуге тиіс: азаматты? ж?не ?ндірістік ??рылымдар мен ??рылыстарды? ??рамын ж?не техникалы? жа?дайын мемлекеттік ?пекла?алаумен ?амтамасыз цю ж?ніндегі за?намалы? ж?не ?зге де нормативтік ???и?ти? актілерді; жылжымайтын м?лікті есепке алу, техникалы? инвентаризациялау ж?не тіркеу ж?ніндегі ?дістемелік ж?не м?з?аули? материалдар мен олармен келісім жасау, жылжымайтын м?лікке салы? салу ж?не са?тандиру т?ртібі; ??рылыс ж?мыстарын ?йымдастыру ж?не технологиясын; ?ндірістік ж?не азаматты? ??рылымдар мен ??рылыстарды пайдалану ережесі; жер учаскелерін, ??рылымдар мен ??рылыстарды инструментальды т?сіру ?дістері мен ж?ргізу ережесі; ??рылыс нормалары мен ережесі; белгіленген ??жаттаманы ?зірлеу, ж?ргізу ж?не са?тау т?ртібі; техникалы? ??жаттаманы жасау ж?не ресімдеу ж?ніндегі техникалы? шарттар, ережелер мен н?з?аули?тар; ??рылымдар мен ??рылыстарды? ??нын ай?ындау ?дістері; жылжымайтын м?лікпен м?міле жасау ж?не ???и?тарды р?сімдеу т?ртібі; т?р?ин ?ї ж?не коммуналды ?ызметтерге ?олданыста?и тарифтер; е?бекті ?йымдастыру ж?не бас?ару негіздері; е?бекті ?ор?ау ережесі мен нормалары.

^ Біліктілікке ?ойылатын талаптар. Тиісті маманды? бойынша жо?ари (жо?ари?у орнынан кейінгі) білім ж?не маман ?ызметінде маманды? бойынша кемінде 3 жыл ж?мис стажы немесе тиісті маманды? (біліктілік) бойынша орта техникалы? ж?не до?сіптік (орта арнайы, орта до?сіптік) білім ж?не маман ?ызметінде маманды? бойынша кемінде 5 жыл ж?мис стажы болуы тиіс.

Короткий опис статті: інженер програміст Розмір: 7.37 Mb.; Мысал?а, жо?ари білімні? міндетті болуы, до?сіби-біліктілік ??рылымны? до?рсеткіші. Ж?мис?а ?абылда?ан кезінде міндетті критерій болып до?сіби санатты? ку?ландырылуы немесе ?осымша сертификатталуы табылады

Джерело: Біліктілікке ?ойылатын талаптар — Басшыларды?, мамандарды? ж?не та?и так бас?а ?ызметшілер лауазымдарыны? біліктілік…

Також ви можете прочитати