Інженер-програміст, Посадова інструкція інженера-програміста.

09.08.2015

Інструкції по алфавіту:
Інженер-програміст

Ви можете завантажити посадову інструкцію інженера-програміста безкоштовно. Посадові обов’язки інженера-програміста

(найменування установи)

00.00.201_г. №00

I. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція встановлює права, відповідальність та посадові обов’язки інженера-програміста_____________________ (далі — «підприємство»). Назва установи

1.2. Інженер-програміст відноситься до категорії фахівців.

1.3. Якщо інженер-програміст відсутній (відпустка, хвороба та ін) тимчасово його обов’язки виконує особа, яка призначається в установленому порядку, купуючи відповідні права і несучи відповідальність за виконання покладених обов’язків.

1.4. Призначається на посаду інженер-програміст і звільняється від неї на підставі наказу начальника ОЦ (ІОЦ) за поданням_________________.

1.5. На посаду:

— інженера-програміста призначається обличчя, має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше________ років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше_________ років;

— інженера-програміста I категорії — особа, яка має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-програміста II категорії не менше

_______ років;

— інженера-програміста II категорії — особа, яка має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-програміста III категорії або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше_______ років;

— інженера-програміста III категорії — особа, яка має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта і досвід роботи за фахом, набутий у період навчання, або стаж роботи на інженерно-технічних посадах, без кваліфікаційної категорії.

1.6. Інженер-програміст підпорядковується безпосередньо__________________.

1.7. Інженер-програміст повинен знати:

— правила внутрішнього трудового розпорядку;

— правила і норми охорони праці;

— основи економіки, організації виробництва, праці, управління і законодавства про працю;

— керівні і нормативні матеріали, які регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки при обробці інформації;

— техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи ЕОМ, правила її технічної експлуатації;

— види програмного забезпечення, основні принципи структурного програмування;

— формалізовані мови програмування;

— чинні стандарти, системи счислений, шифрів і кодів;

— порядок оформлення технічної документації;

— технологію автоматичної обробки і кодування інформації;

— передовий вітчизняний і зарубіжний досвід програмування і використання обчислювальної техніки.

II. Посадові обов’язки

Інженер-програміст зобов’язаний:

2.1. Розробляти та впроваджувати системи автоматичної перевірки правильності програм, типові і стандартні програмні засоби, складає технологію оброблення інформації.

2.2.Визначати інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і виведення, методи її контролю.

2.3. Визначати обсяг і зміст даних контрольних прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

2.4. Брати участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, у проектуванні програм, що дозволяють розширити область застосування обчислювальної техніки.

2.5. Розробляти програми на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та інших задач, що забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно поставленої задачі засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.

2.6. Розробляти інструкції щодо роботи з програмами, оформляти необхідну технічну документацію.

2.7. Здійснювати вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

2.8. Визначати можливість використання готових програмних продуктів і здійснює супровід впровадження програм і програмних засобів.

2.9. Розробляти технологію рішення задач по всіх етапах обробки інформації.

2.10. Виконувати роботу з підготовки програм до налагодження і проводить налагодження, а так само виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

2.11. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних,

які визначаються умовами поставлених задач.

2.12. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.

III. Права

Інженер-програміст має право:

3.1. Звертатися керівництва:

— з пропозиціями щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією;

— з вимогами надання сприяння у виконанні ним своїх посадових обов’язків і прав;

— з повідомленнями про всіх виявлених в процесі здійснення посадових обов’язків недоліки в діяльності підприємства (структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.2. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.3. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення покладених на нього обов’язків (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — з дозволу керівника підприємства).

3.4. Запитувати особисто або за дорученням свого безпосереднього керівника від фахівців підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

IV. Відповідальність

Інженер-програміст несе відповідальність:

4.1. В разі заподіяння матеріальних збитків, у відповідності з чинним законодавством РФ .

4.2. У разі неналежного виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією інструкцією, згідно з чинним трудовим законодавством РФ.

4.3. У разі вчинення правопорушень, які скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, у відповідності з кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством РФ.

Короткий опис статті: інженер програміст Посадова інструкція інженера-програміста. Посадові обов’язки інженера-програміста. Кадрове агентство КАУС. Посадові інструкції — Бібліотека HR. Кадрове агентство унікальних фахівців — кадрове агентство Москви Посадова інструкція інженера-програміста. Посадові обов’язки інженера-програміста. Кадрове агентство КАУС, Посадові інструкції — Бібліотека HR, кадрова агенція, підбір персоналу, рекрутингова компанія, пошук персоналу, пошук роботи

Джерело: Інженер-програміст — Посадова інструкція інженера-програміста. Посадові інструкції — Бібліотека HR — Кадрове агентство КАУС

Також ви можете прочитати