Мова програмування Паскаль : Лекції

31.08.2015

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМІЧНОЇ МОВИ

Звичайний розмовна мова складається з чотирьох основних елементів: символів, слів, словосполучень і речень. Алгоритми — ческий мова містить такі елементи, тільки слова називають елемен — тарними конструкціями, словосполучення-виразами, пропозиції-опера — торами. Символи, елементарні конструкції, вирази й оператори складають ієрархічну структуру, оскільки елементарні конструк — ції утворюються із послідовності символів, вирази-це послі — вательность елементарних конструкцій і символів, а оператор-послі — вательность виразів, елементарних конструкцій і символів.

Опис яыка є опис чотирьох названих елементів. Опис символів полягає у перерахуванні припустимих символів мови. Під описом елементарних конструкцій розуміють правила їх утворення. Опис виразів-це правила утворення будь-яких виразів, що мають сенс в даному мовою. Опис операторів складається з розгляду всіх типів операторів, допустимих в мові. Опис кожного елемента мови визначається її синтаксисом і семантикою. Синтаксичні визначен — ня встановлюють правила побудови елементів мови. Семантика визна — визначають зміст та правила використання тих елементів мови, для яких були дані синтаксичні визначення.

Символи мови-це основні неподільні знаки, в термінах яких пі — шутся всі тексти мовою.

Елементарні конструкції-це мінімальні одиниці мови, що мають самостійний сенс. Вони утворюються з основних символів мови.

Вираз в алгоритмічній мові складається з елементарних конс — конструкцій і символів, воно задає правило обчислення деякого значення — ня.

Оператор задає повний опис деякої дії, який необ — хідно виконати. Для опису складного дії може знадобитися група операторів. У цьому випадку оператори об’єднуються в складений оператор або блок.

Дії, задані операторами, що виконуються над даними. Пропози — ня алгоритмічного мови, в яких даються відомості про типи даних, називаються описами або неисполняемыми операторами.

Об’єднана єдиним алгоритмом сукупність описів і операторів утворює програму на алгоритмічній мові.

У процесі вивчення алгоритмічного мови необхідно відрізняти ал — горитмический мову від мови, з допомогою якого здійснюється опис досліджуваного алгоритмічної мови. Зазвичай досліджуваний мову — зують просто мовою, а мова, в термінах якого дається опис досліджуваного мови — метамовою.

Синтаксичні визначення можуть бути задані формальними чи не формальними способами. Існують три формальні способи:

 • металингвистическая символіка, звана Бекуса-Наура формулами;
 • синтаксичні діаграми;
 • скобочные конструкції.

Ми в подальшому викладі будемо користуватися неформальним способом — бом.

2. ОСНОВНІ СИМВОЛИ

Основні символи мови-літери, цифри та спеціальні символи-склад — ляють його алфавіт. ТУРБО ПАСКАЛЬ включає наступний набір основних символів:

 1. 26 латинських рядкових і 26 прописних латинських букв:
 2. _ підкреслення
 3. 10 цифр:
 4. знаки операцій:
 5. обмежувачі:
 6. специфікатори:
 7. службові (зарезервовані) слова:

Крім перерахованих, в набір основних символів входить пробіл. Про — білі не можна використовувати всередині здвоєних символів і зарезервований — них слів.

3. ЕЛЕМЕНТАРНІ КОНСТРУКЦІЇ

Елементарні конструкції мови ПАСКАЛЬ включають в себе імена, чис — ла і рядки.

Імена (ідентифікатори) називають елементи мови — константи, мітки, типи, змінні, процедури, функції, модулі, об’єкти. Ім’я — це пос — ледовательность букв і цифр, що починається з букви. В іменах може іс — користуватися символ _ підкреслення. Ім’я може містити довільну кількість символів, але значущими є 63 символу.

Не дозволяється у мові ПАСКАЛЬ використовувати в якості імен слу — жебные слова і стандартні імена, якими названі стандартні конс — танты, типи, процедури, функції і файли.

Для покращення наочності програми до неї можуть вставлятися пробі — ли. Принаймні один пробіл потрібно вставити між двома послідовними іменами, числами або службовими і стандартними іме — нами. Пробіли не можна використовувати всередині імен і чисел.

Приклади імен мови ПАСКАЛЬ:

у мові ПАСКАЛЬ зазвичай записуються в десятковій системі числення. Вони можуть бути цілими і дійсними. Позитивний знак числа може бути опущений. Цілі числа записуються у формі без десяткової крапки, наприклад:

Дійсні числа записуються у формі з десятковою крапкою або у формі з використанням десяткового порядку, який зображується літерою Е:

ПАСКАЛЬ допускає запис цілих чисел і фрагментів дійсних чисел у формі з порядком у шістнадцятковій системі числення:

Рядки в мові ПАСКАЛЬ — це послідовність символів, записаний — ва між апострофами. Якщо в рядку в якості змістовного сим — воли необхідно вжити сам апостроф, то слід записати два апострофа. Приклади рядків:

‘РЯДОК’ ‘STRING’ ‘ПРОГРАМА’ ‘АД»ЮТАНТ’

4. КОНЦЕПЦІЯ ТИПУ ДЛЯ ДАНИХ

В математиці прийнято класифікувати змінні згідно з деякими важливими характеристиками. Проводиться суворе розмежування — ня між речовими, комплексними і логічними змінними, між — ду змінними, що представляють окремі значення і безліч значе — ний і так далі.

При обробці даних на ЕОМ така класифікація ще більш важлива. У будь-якій алгоритмічній мові кожна константа, змінна, вираз або функція бувають певного типу.

У мові ПАСКАЛЬ існує правило: тип явно задається в описі змінної або функції, що передує їх використанню. Кон — цепция типи мови ПАСКАЛЬ має наступні основні властивості:

 1. будь-який тип даних визначає множину значень, до якого належить константа, які може приймати змінна або вираз, або виробляти операція або функція;
 2. тип значення, що задається константою, змінною або виразом, можна визначити за їх вигляду або опису;
 3. кожна операція або функція вимагає аргументів фіксованого ти — па і видає результат фіксованого типу. Звідси випливає, що виконавець може використовувати інформацію про ти — пах для перевірки обчислюваності і правильності різних конструкцій. Тип визначає:
 4. можливі значення змінних, констант, функцій, виразів, при — належних до даного типу;
 5. внутрішню форму представлення даних в ЕОМ;
 6. операції та функції, які можуть виконуватися над величинами, що належать до даного типу.

Обов’язкове опис типу призводить до надмірності у тексті прог — рамм, але така надмірність є важливим допоміжним коштів — законодавством розробки програм і розглядається як необхідна властивість сучасних алгоритмічних мов високого рівня. У мові ПАСКАЛЬ існують скалярні та структуровані типи даних.

До скалярним типів відносяться стандартні типи і типи, определяе — мі користувачем.

Стандартні типи включають цілі, дійсні, символьний, логічні і адресний типи. Типи, обумовлені користувачем, — пере — числяемый та інтервальний.

Структуровані типи мають чотири різновиди: масиви, мно — тріумфу, записи і файли.

Крім перерахованих, TURBO PASCAL включає ще два типу — проце — дурный і об’єктний.

З групи скалярних типів можна виділити порядкові типи, які характеризуються наступними властивостями:

 1. всі можливі значення порядкового типу являють собою обмежене впорядкована множина;
 2. до будь-якого порядкового типу може бути застосована стандартна функція Ord, яка як результат повертає порядко — вий номер конкретного значення в даному типі;
 3. до будь-якого порядкового типу можуть бути застосовані стандартні функції Pred і Succ, які повертають попереднє і наступ — най значення відповідно;
 4. до будь-якого порядкового типу можуть бути застосовані стандартні функ — ції Low і High, які повертають найменше та найбільше значення величин даного типу.

У мові ПАСКАЛЬ введені поняття еквівалентності та сумісності типів. Два типу Т1 і Т2 є еквівалентними (ідентичними), якщо виконується одна з двох умов:

 1. Т1 і Т2 являють собою одне і те ж ім’я типу;
 2. тип Т2 описаний з використанням типу Т1 з допомогою рівності або послідовності рівностей. Наприклад:

Менш суворі обмеження визначені сумісності типів. Напри — заходів, типи є сумісними, якщо:

 1. вони еквівалентні;
 2. обоє або цілими, або дійсними;
 3. один тип — інтервальний, іншого — його базовий;
 4. обидва інтервальні з загальним базовим;
 5. один тип — рядковий, іншого — символьний.

У ТУРБО ПАСКАЛЬ обмеження на сумісність типів можна обійти за допомогою приведення типів. Приведення типів дозволяє розглядати одну і ту ж величину в пам’яті ЕОМ як належить різним типам. Для цього використовується конструкція

представляє собою значення коду символу ‘Z’ в двухбайтном представ — лінні цілого числа, а

дасть значення 22, оскільки ціле число 534 має тип Word і займа — ет два байти, а тип Byte займає один байт, і в процесі приведення старший байт буде відкинутий.

5. СТАНДАРТНІ ТИПИ ДАНИХ

До стандартних відносяться цілі, дійсні, логічні, символьний і адресний типи.

ЦІЛІ типи визначають константи, змінні і функції, значення яких реалізуються множиною цілих чисел, допустимих в даній ЕОМ.

Короткий опис статті: мова програмування

Джерело: Мова програмування Паскаль : Лекції

Також ви можете прочитати