Посадова інструкція інженера-програміста зразок посадових обов

15.08.2015

Посадова інструкція інженера-програміста

Посадові обов’язки інженера-програміста не лімітовані лише розробкою програм, друга і не менш важлива складова його роботи — оформлення необхідної технічної документації та впровадження створених програмних засобів. У посадової інструкції інженера-програміста необхідно деталізувати вимоги до кваліфікації, які пред’являють до кандидатів.

Зразок посадової інструкції (обов’язків) інженера-програміста

СТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

Прізвище В. О.________________

«________»_____________ ____ р.

1. Загальні положення

1.1. Інженера-програміста відносять до категорії фахівців.

1.2. Інженера-програміста призначають на посаду і звільняють з неї за поданням технічного директора за наказом генерального директора.

1.3. Інженер-програміст безпосередньо підпорядковується технічному директору.

1.4. Під час відсутності інженера-програміста його обов’язки та права переходять до іншій посадовій особі, про що оголошують у наказі організації.

1.5. Призначається на посаду інженера-програміста особа, яка відповідає наступним вимогам: вища технічна професійну освіту, стаж роботи від року.

1.6. Інженер-програміст повинен знати:

— основні принципи структурного програмування;

— нормативні і керівні матеріали, які регламентують методи розробки програм та алгоритмів та використання при обробці інформації обчислювальної техніки;

— технологію кодування інформації та автоматичної обробки інформації;

— види програмного забезпечення;

— алгоритм оформлення технічної документації.

— основи формалізованих мов програмування;

1.7. Інженер-програміст керується у власній діяльності:

— даною посадовою інструкцією

— законодавчими актами Російської Федерації;

— Статутом організації, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами компанії;

— розпорядженнями і наказами начальства.

2. Посадові обов’язки інженера-програміста

Інженер-програміст виконує такі посадові обов’язки:

2.1. На підставі аналізу алгоритмів рішення економічних задач і математичних моделей розробляє програми, які забезпечують можливість виконання алгоритму і поставленого завдання за допомогою засобів обчислювальної техніки, проводить їх налагодження і тестування.

2.2. Розроблює технологію розв’язання задачі на всіх стадіях обробки інформації.

2.3. Проводить вибір мови програмування для опису структур даних і алгоритмів.

2.4. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і виведення, методи її контролю.

2.5. Виконує роботу з підготовки програм до налагодження і проводить налагодження.

2.6. Проводить введення вихідних даних і запуск налагоджених програм, які визначаються умовами поставлених задач.

2.7. Проводить на основі аналізу вихідних даних коректування розробленої програми.

2.8. Розробляє інструкції для роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

2.9. Визначає можливість використання готових вже програмних продуктів.

2.10. Здійснює супровід впровадження програмних засобів і програм.

2.11. Впроваджує і розробляє системи автоматичної перевірки правильності програм, типові і типові програмні засоби, складає технологію оброблення інформації.

2.12. Виконує роботу щодо типізації та уніфікації обчислювальних процесів.

3. Права інженера-програміста

Інженер-програміст має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, яка пов’язана з обов’язками,що передбачені цією інструкцією.

3.3. Повідомляти своєму безпосередньому начальнику про всі виявлені в процесі здійснення посадових обов’язків недоліках у роботі підприємства та вносити пропозиції для їх усунення.

3.4. Вимагати від свого безпосереднього начальника, керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

4. Відповідальність інженера-програміста

Інженер-програміст відповідальний:

4.1. За невиконання або неякісне виконання посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, які встановлені трудовим нині чинним законодавством РФ.

4.2. За недотримання чинних наказів, інструкцій і розпоряджень по збереженню конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

4.3. За порушення внутрішніх правил трудової дисципліни, трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки.

Короткий опис статті: інженер програміст Посадові обов’язки інженера-програміста не лімітовані лише розробкою програм

Джерело: Посадова інструкція інженера-програміста — зразок посадових обов’язків інженера-програміста

Також ви можете прочитати