Посадова інструкція програміста

03.09.2015

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОГРАМІСТА

I. Загальні положення

 1. Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Програміста.
 2. Програміст призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом Генерального директора за поданням керівника відділу IT.
 3. Програміст підпорядковується безпосередньо керівнику відділу IT.
 4. На посаду Програміста призначається особа, яка має вищу технічну освіту.
 5. Програміст повинен володіти комп’ютером на професійному рівні, в тому числі вміти використовувати та створювати спеціальні комп’ютерні програми.
 6. Програміст повинен знати:

— закони, постанови, розпорядження, накази, інші керівні документи та нормативні акти, що стосуються роботи підприємства;

— законодавство про працю;

— правила внутрішнього трудового розпорядку;

— правила і норми охорони праці;

— правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

 • Програміст повинен володіти комунікабельністю, повинен бути енергійний і позитивно налаштований.
 • _________________________________________________________________.
 • _________________________________________________________________.
 • II. Посадові обов’язки

  1. Розробляє на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та інших задач програми, що забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно поставленої задачі засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.
  2. Розроблює технологію розв’язання задачі на всіх етапах обробки інформації.
  3. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.
  4. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і виведення, методи її контролю.
  5. Виконує роботу з підготовки програм до налагодження і проводить їх налагодження.
  6. Визначає обсяг і зміст даних контрольних прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.
  7. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, які визначаються умовами поставлених задач.
  8. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.
  9. Визначає можливість використання готових програмних продуктів.
  10. Розроблює інструкції щодо роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.
  11. Здійснює супроводження впроваджених програм і програмних засобів.Здійснює супроводження впроваджених програм і програмних засобів.
  12. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм.
  13. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.
  14. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, розробленні форм документів в електронному вигляді, що підлягають комп’ютерній обробці, в проектуванні програм, що дозволяють розширити область застосування обчислювальної техніки.
  15. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну роботу комп’ютерів та окремих пристроїв.
  16. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, запобігання простоїв у роботі, підвищення якості роботи, ефективного використання обчислювальної техніки.
  17. Здійснює підготовку комп’ютерів та окремих пристроїв до роботи, їх технічний огляд, проводить перевірку наявності несправностей, усуває несправності та запобігає появі несправностей в майбутньому.
  18. Вживає заходів щодо своєчасного і якісного виконання ремонту комп’ютерів та окремих пристроїв своїми силами або силами третіх осіб.
  19. Бере участь у проведенні інвентаризацій.
  20. Повинен берегти майно підприємства, не розголошувати інформацію і відомості, що є комерційною таємницею підприємства.
  21. Не дає інтерв’ю, не проводить зустрічі і переговори, що стосуються діяльності підприємства, без дозволу керівництва підприємства.
  22. Дотримується трудову і виробничу дисципліну, правила і норми охорони праці, вимоги виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.
  23. Виконує розпорядження та накази Генерального директора підприємства та керівника відділу IT.
  24. Інформує керівництво про наявні недоліки в роботі підприємства, вживаються заходи щодо їх ліквідації.
  25. Сприяє створенню сприятливого ділового та морального клімату на підприємстві.
  26. _________________________________________________________________.
  27. _________________________________________________________________.

  Програміст має право:

  1. Вживати відповідні дії щодо усунення причин, які створюють перешкоди для здійснення програмістом своїх функціональних обов’язків.
  2. Вносити пропозиції адміністрації підприємства щодо покращення роботи, що відноситься до функціональних обов’язків Програміста і всього підприємства в цілому.
  3. _________________________________________________________________.
  4. _________________________________________________________________.

  IV. Відповідальність

  Програміст несе відповідальність за:

  1. За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
  2. За скоєні в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За заподіяння матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  Короткий опис статті: робота програміста Посадова інструкція програміста. Велика добірка примірних форм посадових інструкцій для різних спеціалізацій працівників. Завантажити посадову інструкцію програміст на свій комп’ютер посадова інструкція, функціональні обов’язки, програміст, посадові обов’язки, посадова інструкція програміста

  Джерело: Посадова інструкція програміста

  Також ви можете прочитати