Технологія програмованого навчання. Інформатика та інформаційні

02.08.2015

Технологія програмованого навчання

Навчимося програмувати —

Программированное навчання виникло на початку 50-х років ХХ ст. коли американський психолог Б. Скіннер запропонував підвищити ефективність управління засвоєнням матеріалу, побудувавши його як послідовну програму подачі порцій інформації та їх контролю. Згодом Н.Краудер розробив розгалужені програми, які в залежності від результатів контролю пропонували учня різний матеріал для самостійної роботи. Подальший розвиток технології програмованого навчання буде залежати від розробки шляхів управління внутрішньої психічної діяльністю людини.

Класифікаційні параметри технології

 • За рівнем застосування. общепедагогическая.
 • По філософської основі. пристосовуються.
 • За основним фактором розвитку: социогенная.
 • За концепцією засвоєння: асоціативно-рефлекторна + біхевіористська
 • . По орієнтації на особистісні структури:
  • 1) ЗУН. За характером змісту і структури: проникаюча.
  • За типом управління: програмна.
  • По організаційним формам: класно-урочна, групова, індивідуальна.
  • По підходу до дитини: допомога
  • По переважному методу: репродуктивна.
  • За напрямом модернізації: ефективна організація і управління.
  • По категорії учнів: будь-які.
  • Цільові орієнтації Ефективне навчання на основі науково розробленої програми. Навчання, що враховує індивідуальні дані дитини.

  Концептуальні основи

  Під програмованим навчанням розуміється кероване засвоєння програмованого навчального матеріалу з допомогою навчального пристрою (ЕОМ, програмованого підручника, кинотренажера та ін). Програмоване навчальний матеріал являє собою серію порівняно невеликих порцій навчальної інформації («кадрів», файлів, «кроків»), що подаються у певній логічній послідовності.

  Принципи програмованого навчання (за Ст. Я. Беспалько)

  Першим принципом програмованого навчання є певна ієрархія керуючих пристроїв.

  Термін «ієрархія» означає ступеневу супідрядність частин у якомусь цілісному організмі (або системою) при відносній самостійності цих частин. Тому кажуть, що управління таким організмом або системою побудовано за ієрархічним принципом.

  Уже структура технології програмованого навчання (об’єднання систем (1+2+7+8 див. п. 2.4.) свідчить про ієрархічний характер її побудови керуючих пристроїв, що утворюють, проте, цілісну систему. У цій иерархиии виступає в першу чергу педагог (системи 1 і 7), керуючий системою в найбільш відповідальних ситуаціях: створення попередньої загального орієнтування у предметі, ставлення до нього (система 1), індивідуальна допомога і корекція в складних нестандартних ситуаціях навчання (система 7).

  Сутність другого принципу – принципу зворотного зв’язку витікає з кібернетичної теорії побудови перетворень інформації (керуючих систем) і вимагає циклічній організації системи управління навчальним процесом по кожній операції навчальної діяльності. При цьому мається на увазі не тільки передача інформації про необхідному образі дії від керуючого до керованого об’єкта (прямий зв’язок), але і передача інформації про стан керованого об’єкта керуючому (зворотний зв’язок).

  Зворотний зв’язок необхідна не тільки вчитель, але і учню; одному – для уваги навчального матеріалу, іншому – для корекції. Тому говорять про оперативного зворотного зв’язку. Зворотний зв’язок, яка служить для самостійної корекції учнями результатів і характеру його розумової діяльності, називається внутрішньою. Якщо ж цей вплив здійснюється за допомогою тих же керуючих пристроїв, які ведуть процес навчання (чи педагогом), то такий зворотний зв’язок називається зовнішньою. Таким чином, при внутрішній зворотного зв’язку учні самі аналізують підсумки своєї навчальної роботи, а при зовнішній це роблять педагоги або керуючі пристрої.

  Третій принцип програмованого навчання полягає у здійсненні боргової технологічного процесу при розкритті та подачі навчального матеріалу. Виконання цієї вимоги дозволяє досягти общепонятности навчальної програми.

  Крокова навчальна процедура – це технологічний прийом, який означає, що навчальний матеріал у програмі складається з окремих, самостійних, але взаємопов’язаних, оптимальних за розміром порцій інформації та навчальних завдань (відображають певну теорію засвоєння знань учнями і сприяють ефективному засвоєнню знань і умінь). Сукупність інформації для прямого і зворотного зв’язку і правил виконання пізнавальних дій утворює крок навчальної програми.

  До складу кроку включаються три взаємопов’язані ланки (кадру): інформація, операція з зворотним зв’язком і контроль.

  Послідовність крокових навчальних процедур утворює навчальну програму – знову технології програмованого навчання.

  Четвертий принцип програмованого навчання виходить з того, що робота учнів за програмою є строго індивідуальною, виникає природна вимога вести спрямований інформаційний процес і надавати кожному учню можливість просуватися в навчанні зі швидкістю, яка для його пізнавальних сил найбільш сприятлива, а відповідно з цим можливість пристосовувати та подання керуючої інформації. Слідування принципом індивідуального темпу і управління в навчанні створює для успішного вивчення матеріалу всіма учнями, хоча й у різний час.

  П’ятий принцип вимагає використання спеціальних технічних засобів для подачі програмованих навчальних матеріалів при вивченні ряду дисциплін, пов’язаних з розвитком певних рис і якостей особистості учнів, наприклад, хорошої реакції, орієнтування. Ці кошти можна назвати навчальними, так як ними моделюється за будь повнотою діяльність педагога в процесі навчання.

  Види навчальних програм

  Лінійні програми являють собою послідовно змінюються невеликі блоки навчальної інформації з контрольним завданням. Учень повинен дати правильну відповідь, іноді просто вибрати його з декількох можливих. У разі правильної відповіді він отримує нову навчальну інформацію, а якщо відповідь неправильна, то пропонується знову вивчити первинну інформацію (рис. 1).

  Технологія програмованого навчання. Інформатика та інформаційні

  Рис. 1. Технологічні схеми програмованого навчання

  Розгалужена програма відрізняється від лінійної тим, що виучуваного, у разі неправильної відповіді, може надаватися додаткова навчальна інформація, яка дозволить йому виконати контрольне завдання, дати правильну відповідь і отримати нову порцію навчальної інформації.

  Адаптивна програма підбирає або надає виучуваного можливість самому вибирати рівень складності нового навчального матеріалу, змінювати його по мірі засвоєння, звертатися до електронних довідників, словників, посібників і т. д

  Адаптивність в темпі навчальної роботи і оптимальність навчання досягаються лише шляхом використання спеціальних технічних засобів, зокрема, комп’ютера, що працюють за програмою пошуку найвигіднішого режиму навчання і автоматично підтримують знайдені умови.

  У частково адаптивної програми здійснюється розгалуження (дається інший варіант) на основі одного (останнього) відповіді учня. У повністю адаптивної програмі діагностика знань учня являє багатокроковий процес, на кожному кроці якого враховуються результати попередніх.

  Комбінована програма включає в себе фрагменти лінійного, розгалуженого, адаптивного програмування.

  Алгоритм. Покрокові програми породили алгоритмизацию навчання – складання навчальних алгоритмів. Алгоритм у дидактиці – це припис, що визначає послідовність розумових і/або практичних операцій з вирішення завдань певного класу. Алгоритм є як самостійним засобом навчання, так і частиною навчальної програми.

  Як різновид ідей програмування в навчанні виникає блокове та модульне навчання.

  Блочне навчання здійснюється на основі гнучкої програми, яка забезпечує учням можливість виконувати різноманітні інтелектуальні операцій і використовувати отримані знання при вирішенні навчальних завдань. Виділяються наступні послідовні блоки такої навчальної програми, що передбачають гарантоване засвоєння визначеного темою матеріалу:

  інформаційний блок;

  тестово-інформаційний (перевірка засвоєного);

  корекційно-інформаційний (у разі невірної відповіді – додаткове навчання);

  проблемний блок розв’язання завдань на основі отриманих знань;

  блок перевірки та корекції.

  Вивчення следуюшей теми повторює наведену вище послідовність.

  Модульне навчання (як розвиток блочного) – така організація процесу навчання, при якій учень працює з навчальною програмою, складеною з модулів. Технологія модульного навчання є одним з напрямків індивідуалізованого навчання, що дозволяє здійснювати самонавчання, регулювати її тільки темп роботи, але і зміст навчального матеріалу.

  Сам модуль може представляти зміст курсу в трьох рівнях: повному, скороченому і поглибленому.

  Навчальним модулем називають автономну частину навчального матеріалу, що складається з наступних компонентів:

  точно сформульована навчальна мета (цільова програма);

  банк інформації: власне навчальний матеріал у вигляді навчальних програм;

  методичне керівництво щодо досягнення цілей;

  практичні заняття по формуванню необхідних умінь;

  контрольна робота, яка суворо відповідає цілям, поставленим у даному модулі.

  Загальна система знань і якостей особистості уявляється як ієрархія модулів.

  Система контролю та оцінки навчальних досягнень – рейтингова; накопичення рейтингу відбувається в процесі поточного, проміжного та заключного контролю.

  Об’єднання ідеї модулів з технологією проблемного навчання дає гнучку технологію проблемно-модульного навчання (М. А. Чошанов); вона розробляється в основному для вищої школи, але може бути застосована і в середній.

  Ще одним варіантом програмованого навчання є технологія повного засвоєння знань. Після визначення диагностично поставлених по предмету матеріал розбивається на фрагменти – навчальні елементи, що підлягають засвоєнню. Потім розробляються перевірочні роботи за розділами (навчальних елементів), далі організовується навчання, перевірка – поточний контроль, коригування і повторна, змінена опрацювання – навчання. І так до повного засвоєння заданих навчальних елементів і тим, розділів, предмета в цілому.

  Література

  • 1. Берг А. В. Кібернетика і навчання // Природа. – 1966. – №11.
  • 2. Беспалько В. П. Педагогіка і прогресивні технології навчання. – М. 1995.
  • 3. Беспалько В. П. Программированное навчання. Дидактичні основи. – М. 1971.
  • 4. Беспалько В. П. Елементи теорії керування процесом навчання. – М. 1971.
  • 5. Гальперін П. К. До теорії програмованого навчання. – М. 1961.
  • 6. Ланда Л. Н. Алгоритмізація навчання. – М. Радянська Школа, 1966.
  • 7. Молибога А. Р. Программированное навчання. – М. 1967.
  • 8. Педагогіка / Під ред. П. І. Пидкасистого. – М. РПА, 1996.
  • 9. Пеннер Д. І. та ін. Про методику складання програмованих завдань // Фізика в школі. 1973. – № 2.
  • 10. Розенберг Н.М. Інформаційна культура в змісті загальної освіти // Радянська педагогіка. – 1991. – № 3.
  • 11. Селевко Р. К. Завдання для машинного програмованого контролю знань. – Львів, 1982.
  • 12. Селевко Р. К. Збірник задач і вправ для повторення курсу фізики. – Львів, 1972.
  • 13. Тализіна Н.Ф. Контроль і його функції в навчальному процесі // Радянська педагогіка. — 1989. – № 3.
  • 14. Тализіна Н.Ф. Управління процесом засвоєння знань. – МДУ, 1975.
  • 15. Талызииа Н.Ф. Формування пізнавальної діяльності молодших школярів. – М. 1988.
  • 16. Третьяков П. І. Сенновский І. Б. Технологія модульного навчання в школі. – М. Нова школа, 1997.
  • 17. Чошанов М. А. Гнучка технологія проблемно-модульного навчання. – М. Народна освіта, 1996.

  Опубліковано: 2004-12-28 15:39:42

  Короткий опис статті: навчання програмуванню Інформатика та інформаційні технології в освіті — Технологія програмованого навчання Інформатика, Інформаційні технології, інформатика, програми з інформатики, освіта, комп’ютер, програми, файли, навчальні посібники, електронні книги, підручники з інформатики, навчальні програми, форум, форум з інформатики, статті з інформатики, статті, корисні поради, реферати з інформатики, матеріали до уроку, Visual Basic, статті з VB, Исходники VB, Приклади програм на VB

  Джерело: Технологія програмованого навчання: Інформатика і інформаційні технології в освіті — методика, уроки, позакласні заходи

Також ви можете прочитати