УЧЕТ.narod.ru

28.08.2015

У&nbspЧ&nbspЕ&nbspТ.narod.ru

Директор_________________

«_______»_____________200____ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ (приблизна)

Інженера-програміста

(код КП 2132.2)

1. Загальні положення

1.1. Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Інженера-програміста підприємства.

1.2. Інженер-програміст призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.3. Інженер-програміст підпорядковується безпосередньо______________________.

1.4. У період тимчасової відсутності Інженера-програміста, його обов’язки покладаються на_______________.

2.Кваліфікаційні вимоги:

2.1. Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста 1 категорії не менше 2 років.

2.2. Інженер-програміст 1 категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста 2 категорії: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

2.3. Інженер-програміст 2 категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-програміста 3 категорії не менше 2 років.

2.4. Інженер-програміст 3 категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

2.5. Інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

3.Інженер-програміст повинен знати:

— керівні і нормативні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації;

— техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;

— технологію механізованого оброблення інформації;

— види технічних носіїв інформації;

— методи класифікації і кодування інформації;

— формалізовані мови програмування;

— чинні стандарти, системи числення, шифрів і кодів;

— методи програмування;

— порядок оформлення технічної документації;

— передовий і вітчизняний і світовий досвід програмування і використання обчислювальної техніки, основи економіки, організації праці і виробництва.

4.Функціональні обов’язки.

Примітка. Функціональні обов’язки Інженера-програміста визначені на основі й у обсязі кваліфікаційної характеристики за посадою Інженера-програміста і можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадової інструкції виходячи з конкретних обставин.

Інженер-програміст:

4.1. Розробляє на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та інших задач програми, що забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно поставленої задачі засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.

4.2. Розроблює технологію розв’язання задачі на всіх етапах обробки інформації.

4.3. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

4.4. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і виведення, методи її контролю.

4.5. Виконує роботу з підготовки програм до налагодження і проводить їх налагодження.

4.6. Визначає обсяг і зміст даних контрольних прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

4.7. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, які визначаються умовами поставлених задач.

4.8. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.

4.9. Визначає можливість використання готових програмних продуктів.

4.10. Розроблює інструкції щодо роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

4.11. Здійснює супроводження впроваджених програм і програмних засобів.

4.12. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм.

4.13. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

4.14. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, розробленні форм документів в електронному вигляді, що підлягають комп’ютерній обробці, в проектуванні програм, що дозволяють розширити область застосування обчислювальної техніки.

4.15. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперервну роботу комп’ютерів та окремих пристроїв.

4.16. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, запобігання простоїв у роботі, підвищення якості роботи, ефективного використання обчислювальної техніки.

4.17. Здійснює підготовку комп’ютерів та окремих пристроїв до роботи, їх технічний огляд, проводить перевірку наявності несправностей, усуває несправності та запобігає появі несправностей в майбутньому.

4.18. Вживає заходів щодо своєчасного і якісного виконання ремонту комп’ютерів та окремих пристроїв своїми силами або силами третіх осіб.

4.19. Бере участь у проведенні інвентаризацій.

4.20. Повинен берегти майно підприємства, не розголошувати інформацію і відомості, що є комерційною таємницею підприємства.

4.21. Не дає інтерв’ю, не проводить зустрічі і переговори, що стосуються діяльності підприємства, без дозволу керівництва підприємства.

4.22. Дотримується трудову і виробничу дисципліну, правила і норми охорони праці, вимоги виробничої санітарії і гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної оборони.

4.23. Виконує розпорядження і накази директора підприємства.

4.24. Інформує керівництво про наявні недоліки в роботі підприємства, вживаються заходи щодо їх ліквідації.

4.25. Сприяє створенню сприятливого ділового та морального клімату на підприємстві.

5. Права

Інженер-програміст має право:

5.1. Вживати відповідні дії щодо усунення причин, які створюють перешкоди для здійснення програмістом своїх функціональних обов’язків.

5.2. Вносити пропозиції адміністрації підприємства щодо покращення роботи, що відноситься до функціональних обов’язків Програміста і всього підприємства в цілому.

6. Відповідальність

Інженер-програміст несе відповідальність за:

6.1. Невиконання своїх функціональних обов’язків.

6.2. Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

6.3. Невиконання наказів, розпоряджень директора.

6.4. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, цивільної оборони, встановлених на підприємстві.

6.5. Розголошення комерційної таємниці.

6.6. Не збереження, псування товарів та інших матеріальних цінностей, якщо не збереження, псування сталися з вини Інженера — програміста.

7. Умови роботи.

Режим роботи Інженера-програміста визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

8. Інші умови

Справжня Посадова Інструкція повідомляється Інженеру-програмісту під розписку. Один примірник Інструкції зберігається в особовій справі працівника.

З інструкцією ознайомлений і зобов’язуюсь виконувати___________________(Підпис)

«______»______________200___ р.

При використанні матеріалів сайту УЧЕТ.narod.ru &nbspссылка на першоджерело обов’язкове

Короткий опис статті: інженер програміст Microsoft Word

Джерело: ОБЛІК.narod.uk

Також ви можете прочитати