Зразок документа. Трудовий договір з інженером-програмістом (програмістом

08.08.2015

Трудовий договір з інженером-програмістом (програмістом) (з умовою про випробування)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Роботодавець зобов’язується надати Працівникові роботу на посаді інженера-програміста (програміста), забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором (при його наявності), угодами, локальними нормативними актами і даним договором, своєчасно і в повному розмірі виплачувати Працівникові заробітну плату, а Працівник зобов’язується особисто виконувати функції інженера-програміста (програміста), дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

1.2. Робота за договором є для Працівника основною.

1.3. Місцем роботи Працівника є офіс Роботодавця, розташований за адресою: _________________________.

1.4. Працівник підпорядковується безпосередньо________________.

1.5. Праця Працівника за договором здійснюється в нормальних умовах. Трудові обов’язки Працівника не пов’язані з виконанням важких робіт, робіт у місцевостях з особливими кліматичними умовами, робіт з небезпечними і іншими особливими умовами праці.

1.6. Працівник підлягає обов’язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

1.7. Працівник зобов’язується не розголошувати охоронювану законом таємницю (державну, службову, комерційну, іншу) і конфіденційну інформацію, власником якої є Роботодавець і його контрагенти.

1.8. В цілях перевірки відповідності Працівника доручуваній роботі, сторони погодили проведення випробування протягом______ місяців.

1.9. Якщо строк випробування закінчився, а Працівник продовжує роботу, то він вважається таким, що витримав випробування і наступне розірвання договору допускається лише на загальних підставах.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Працівником і Роботодавцем (або з дня фактичного допущення Працівника до роботи з відома або за дорученням Роботодавця або його представника).

2.2. Дата початку роботи: «___»________ ___ р.

2.3. Договір укладено на невизначений термін.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКА

3.1. За виконання трудових обов’язків Працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі______ (_____________) рублів в місяць.

3.2. Роботодавцем встановлюються доплати, надбавки і заохочувальні виплати. Розміри і умови таких доплат, надбавок та заохочувальних виплат визначені в Положенні про преміювання Працівника (затверджено Роботодавцем«___»________ ___ р.), з яким Працівник ознайомлений при підписанні договору.

3.3. У разі виконання Працівником з його письмової згоди поряд зі своєю основною роботою додаткової роботи за іншою посадою або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи Працівнику провадиться доплата в розмірі, що визначається сторонами в додатковій угоді.

3.4. Заробітна плата виплачується Працівникові у місці виконання ним роботи шляхом видачі готівкових грошових коштів у касі Роботодавця або шляхом перерахування на рахунок Працівника в банку.

4. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ . ВІДПУСТКИ

4.1. Працівникові встановлюється наступний режим робочого часу: ___________ з наданням____ вихідного(их) дня (днів) ____________ .

4.2. Час початку роботи: ________________________ .

Час закінчення роботи: ________________________.

4.3. Протягом робочого дня Працівникові встановлюється перерва для відпочинку і харчування з ___ ч. до____ ч. який в робочий час не включається .

4.4. Щорічний основний оплачуваний відпустку надається Працівнику тривалістю 28 календарних днів.

Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у Працівника після закінчення шести місяців його безперервної роботи в даного Роботодавця. За угодою сторін оплачувану відпустку Працівникові може бути наданий і до закінчення шести місяців.

Відпустка за другий і наступні роки роботи може надаватися в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання щорічних оплачуваних відпусток, встановленої у даного Роботодавця.

Про час початку відпустки Працівник повинен бути повідомлений під розписку не пізніше ніж за два тижні до його початку.

4.5. За сімейними обставинами та з інших поважних причин Працівникові на підставі його письмової заяви може бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, встановленою трудовим законодавством Російської Федерації і Правилами внутрішнього трудового розпорядку Роботодавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА

5.1. Посадові обов’язки Працівника:

5.1.1. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та інших задач розроблює програми, які забезпечують можливість виконання алгоритму і, відповідно поставленої задачі засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.

5.1.2. Розроблює технологію розв’язання задачі на всіх етапах обробки інформації. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

5.1.3. Визначає інформацію, яка підлягає обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, зберігання і виведення, методи її контролю.

5.1.4. Виконує роботу з підготовки програм до налагодження і проводить налагодження.

5.1.5. Визначає обсяг і зміст даних контрольних прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

5.1.6. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, які визначаються умовами поставлених задач.

5.1.7. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.

5.1.8. Розроблює інструкції щодо роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

5.1.9. Визначає можливість використання готових програмних продуктів.

5.1.10. Здійснює супроводження впроваджених програм і програмних засобів.

5.1.11. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм, типові і стандартні програмні засоби, складає технологію оброблення інформації.

5.1.12. Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

5.1.13. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, у проектуванні програм, що дозволяють розширити область застосування обчислювальної техніки.

5.1.14. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці при експлуатації і ремонту енергоустановок та мереж.

5.1.15. Готує звітність за затвердженими формами і показниками.

5.1.16. Дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці.

5.1.17. Дбайливо ставиться до майна Роботодавця (у тому числі до майну третіх осіб, що знаходиться у Роботодавця, якщо Роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна) і інших працівників.

5.1.18. Негайно повідомляє Роботодавця про виникнення ситуації, становить загрозу життя і здоров’ю людей, цілості майна Роботодавця (у тому числі майна третіх осіб, що знаходиться у Роботодавця, якщо Роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна).

5.1.19. За розпорядженням Роботодавця відправляється у службові відрядження на території Росії і за кордоном.

5.2. Працівник має право на:

— зміна і розірвання договору в порядку та на умовах, які встановлені Трудовим кодексом РФ, іншими федеральними законами;

— надання йому роботи, обумовленої договором;

— робоче місце, відповідне державним нормативним вимогам охорони праці та умовами, передбаченими колективним договором (при наявності);

— своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати у відповідності зі своєю кваліфікацією, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи;

— відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, оплачуваних щорічних відпусток;

— повну достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці;

— професійну підготовку, перепідготовку і підвищення своєї кваліфікації в порядку, установленому Трудовим кодексом РФ, іншими федеральними законами;

— об’єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступ до них для захисту своїх трудових прав, свобод і законних інтересів;

— участь в управлінні організацією у передбачених Трудовим кодексом РФ, іншими федеральними законами та колективним договором (за наявності) формах;

— ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору (при наявності), угод;

— захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законом способами;

— вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи право на страйк, у порядку, установленому Трудовим кодексом РФ, іншими федеральними законами;

— відшкодування шкоди, заподіяної йому у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, і компенсацію моральної шкоди в порядку, установленому Трудовим кодексом РФ, іншими федеральними законами;

— обов’язкове соціальне страхування у випадках, передбачених федеральними законами.

7. УМОВИ ДОДАТКОВОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКА

7.1. Працівник підлягає додатковому страхуванню в порядку і на умовах, встановлених колективним договором та/або локальними нормативними актами організації (за наявності), угодами сторін та чинним законодавством Російської Федерації.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторона договору, винна у порушенні трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, несе відповідальність у випадках і порядку, які встановлені Трудовим кодексом РФ і іншими федеральними законами.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Припинення договору оформляється наказом (розпорядженням) Роботодавця за підставами, передбаченим чинним законодавством Російської Федерації.

9.2. З наказом (розпорядженням) Роботодавця про припинення договору Працівник повинен бути ознайомлений під розпис. На вимогу Працівника Роботодавець зобов’язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження). У разі, коли наказ (розпорядження) про припинення договору неможливо довести до відома Працівника або Працівник відмовляється ознайомитися з ним під розпис, на наказі (розпорядженні) робиться відповідний запис.

9.3. Днем припинення договору у всіх випадках є останній день роботи Працівника, за винятком випадків, коли Працівник фактично не працював, але за ним, відповідно до Трудовим кодексом РФ або іншим федеральним законом, зберігалося місце роботи (посада).

9.4. У день припинення договору Роботодавець зобов’язаний видати Працівнику трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності зі ст. 140 Трудового кодексу РФ. За письмовою заявою Працівника Роботодавець зобов’язаний видати йому завірені належним чином копії документів, пов’язаних з роботою.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Умови договору мають конфіденційний характер і розголошенню не підлягають.

10.2. Умови договору мають обов’язкову юридичну силу для сторін з моменту його укладення сторонами. Всі зміни та доповнення до договору оформляються двостороннім письмовою угодою.

10.3. Спори між сторонами, що виникають при виконанні договору, розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

10.4. У всьому іншому, що не передбачено договором, сторони керуються законодавством Російської Федерації, регулюючим трудові відносини.

10.5. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий — у Працівника.

Короткий опис статті: інженер програміст

Джерело: Зразок документа. Трудовий договір з інженером-програмістом (програмістом) (з умовою про випробування)

Також ви можете прочитати